Modele demokracji test w centrum uwagi

III. 5. Problemy je zagro?enia Wspó?czesnej demokracji IV. 6. organy kontroli Pa?stwowej, Ochrony prawa i zaufania publicznego. . III. 3. W?adza ustawodawcza w pa?stwie demokratycznym.